Algemene verkoopsvoorwaarden bij bestellen via internet

De volgende algemene voorwaarden voor de bestelling via internet beheersen op exclusieve wijze, tenzij expliciet anders overeengekomen tussen partijen, de relatie tussen de vennootschap de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE, met zetel te 8630 VEURNE, Pannestraat 225 - 227, met ondernemingsnummer 0807.053.658, hebbend als telefoonnummer + 32 58 31 47 71, als faxnummer + 32 58 31 29 11, en haar kopers en gebruikers van de website www.designcollectors.com.

De huidige algemene voorwaarden voor de bestelling via internet zullen op elk moment op initiatief van FLANDERS DESIGN HOUSE gewijzigd kunnen worden. 

Voorafgaandelijk aan elke transactie zal de koper van FLANDERS DESIGN HOUSE, erkennen niet alleen kennis te hebben genomen van de huidige algemene voorwaarden doch daarenboven uitdrukkelijk verklaren deze voorwaarden te hebben aanvaard zonder enig voorbehoud.  

Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen terug te vinden op de website doch eveneens vermeld op de bevestiging van elk order of bestelling. 

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud de hierna vermelde voorwaarden:

Artikel 1: AANBOD en PRODUCTEN

1.1. De aanbiedingen van FLANDERS DESIGN HOUSE zijn vrijblijvend en houden op generlei wijze een verbintenis van harentwege in, tenzij anders vermeld in haar offertes.  

1.2. Enkel volledig en waarheidsgetrouw ingevulde accountgegevens zullen door de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE behandeld en beantwoord worden.

1.3. FLANDERS DESIGN HOUSE behoudt zich het recht voor, om zover geen definitieve overeenkomst gesloten is, op gelijk welk ogenblik, iedere mogelijke wijziging aan te brengen, die een verbetering van de goederen voor ogen heeft.  

1.4. Meer bepaald, de afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, prijslijsten en catalogi zijn indicatief en niet bepalend voor de uitvoering van de producten, onder meer waar het de houtstructuur, kleurnuances en productaanpassingen betreft. 

1.5. Voor wat betreft de speciale uitvoering van een artikel dient afzonderlijk een offerte te worden aangevraagd aan FLANDERS DESIGN HOUSE. De specifiek volgens de eisen en richtlijnen van de klant te produceren goederen moeten echter steeds bij de officiële dealer ter plaatse worden besteld of in de verkoopruimte van de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE, gezien deze goederen de facto quasi niet verkoopbaar zijn en de verkoper het risico niet kan lopen dat de goederen uiteindelijk zouden geweigerd worden ten gevolge van het verzakingsbeding.  

1.6. Elke bestelling of order, zelfs niettegenstaande de onmiddellijke betaling, wordt pas definitief bij de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de bestelling of het order door de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE, waarbij duidelijk de bestelling en de voorwaarden worden omschreven en bevestigd. 

Artikel 2: BESTELLING en BEVESTIGING 

2.1. De koper erkent, op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling, kennis te hebben genomen van de specifieke bestellingsvoorwaarden geplaatst op het scherm met de beschrijving van de dienst of van het product, de indicatieve prijs, kenmerken van het product, gewicht, hoeveelheid, kleur, beperking van bepaalde categorieën producten, vermoedelijke levering,  en verklaart uitdrukkelijk deze te aanvaarden zonder enig voorbehoud.  

De plaatsing van de bestelling en de bevestiging door de klant getuigt van diens volkomen en ondubbelzinnige aanvaarding van de algemene voorwaarden toepasselijk op de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk, schriftelijk, andersluidend beding.  

2.2. De bestelling van de koper via de internetlocatie wordt gevolgd door een expliciete schriftelijke aanvaarding en bevestiging per aangetekend schrijven, gewone post, fax of e-mail van deze bestelling door de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE. 

2.3. De besteller – koper bevestigt op eer dat alle gegevens en vragen correct werden ingevuld en beantwoord en het niet-volledig invullen van de formulieren of verzwijgen van gegevens of het opgeven van verkeerde gegevens en informatie de verkoper, de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE het recht geeft de bestelling te weigeren en de levering uit te stellen of te annuleren. 

2.4. De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE behoudt het recht wijzigingen in een bestelling of een order te weigeren of deze te aanvaarden, mits desgevallend een wijziging in de voorwaarden door te voeren. 

2.5. De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, uitputting van de voorraad, stopzetting van de productie van bepaalde goederen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders, alsmede specifieke kleuren of uitvoering gevraagd door de klant, welke niet courant verkoopbaar zijn.

Artikel 3: BETALING 

3.1. De volledige betaling dient normaliter binnen achtenveertig uur na het plaatsen van de bestelling en de daaropvolgende schriftelijke bevestiging te gebeuren. Er kan worden betaald via overschrijving, of met kredietkaarten, zoals onder andere Visa, Amex. De koper moet mededelen op welke wijze hij zal betalen. 

3.2. De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE heeft het recht, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat, haar leveringsverplichting op te schorten zolang de koper niet aan een desbetreffend verzoek heeft voldaan.

3.3. De afnemer zal door het louter verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn, en zulks zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.  Elke bestelling die niet of onvolledig op de vervaldag is betaald, geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot het aanrekenen van een conventionele interest a rato van 1% per maand op het uitstaande bedrag en dit tot de dag van de integrale betaling van dit bedrag.  

Alle door FLANDERS DESIGN HOUSE te maken kosten tot behoud en uitoefening van haar rechten, zo onder meer de kosten ontstaan wegens niet- of laattijdige betaling, vallen ten laste van de koper.  

Indien de bestelling niet op de vervaldag is betaald, zijnde achtenveertig uur na het plaatsen van de bestelling, zal de koper tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het niet-betaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250. 

De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE heeft het recht een overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken en/of een schadevergoeding te vorderen en bij gedeeltelijke verbreking de levering aan koper op te schorten of te beperken, indien de koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE voldoet of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, een gerechtelijk akkoord aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, uitstel van betaling aanvraagt, dan wel toegelaten wordt tot de procedure van de collectieve schuldenregeling. 

Artikel 4: LEVERING 

4.1. De goederen worden slechts naar de koper verstuurd nadat de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE alle correcte gegevens en inlichtingen heeft ontvangen, en de betaling heeft ontvangen.  

4.2. Alle leveringen geschieden franco depot klant.  Dit houdt in dat de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE er zich toe verbindt de bij haar gekochte goederen te transporteren naar en te leveren op de zetel van de koper, of op de woonplaats van de klant, of op de door de klant aangeduide leveringsplaats (bv. werkadres, adres van familieleden, of vrienden die vaker thuis zijn).  De levering geschiedt op het gelijkvloers.  

4.3. De koper verbindt zich ertoe bij ontvangst van de levering de goederen onmiddellijk te controleren. 

4.4. De koper is verantwoordelijk voor de personen welke in zijn naam en voor zijn rekening de goederen zullen in ontvangst nemen en tekenen voor de correcte levering van de goederen en bevestiging van het akkoord met de algemene voorwaarden. 

De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE verbindt zich ertoe zo nodig de goederen tot driemaal toe aan te bieden. 

Conform huidige overeenkomst en de Wet op de Handelspraktijken valt geheel of gedeeltelijk verlies en/ of beschadiging van een besteld product tijdens het transport ten laste van de verkoper, de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE. 

Eventuele schade dient steeds bij ontvangst van de goederen op de transportdocumenten genoteerd te worden. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.  Bij het ondertekenen van de ontvangstnota verklaart de koper akkoord te zijn met de staat waarin hij de goederen ontvangt en bevestigt hij zijn akkoord met de algemene voorwaarden. 

Het risico op beschadiging of vernietiging van de gekochte goederen gaat pas over op de afnemer-koper éénmaal deze goederen werden afgeleverd op de zetel/woonplaats/leveringsplaats van de koper en hij de ontvangstnota heeft ondertekend. 

Indien de goederen om welke reden dan ook niet ontvangen worden door de koper na de derde aanbieding, zullen deze op kosten en op risico van de koper opgeslagen worden. 

In geval van afwezigheid van de koper of weigering van ontvangst (na de derde aanbieding) worden de kosten verhoogd met de vervoerkosten naar en van de opslagplaatsen, met een minimum van € 125.

Aan de koper wordt eveneens een vergoeding voor de opslagkosten en verzekering alsmede bijkomende administratie in rekening gebracht gelijk aan 5% van de waarde van het artikel voor iedere maand of gedeelte daarvan dat het artikel bij de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE opgeslagen blijft. 

4.5. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot bijkomende kosten. 

4.6. Behoudens andersluidend beding omvatten de door de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE bevestigde prijzen eveneens het transport en de levering van de goederen bij de koper.  

4.7. De goederen worden geleverd in de landen over heel de wereld. Bij een bestelling boven de €500 incl. btw wordt er gratis geleverd op 30 bestemmingen in Europa (uitzondering: volumineuze artikelen). De lijst met tarieven die van toepassing zijn indien het aankoopbedrag lager ligt dan € 500: zie Verzending.  

Voor andere bestemmingen die niet staan vermeld in bijgevoegde lijst en voor volumineuze producten, wordt een afzonderlijke offerte opgemaakt. 

4.8. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot betaling van schadevergoedingen ten voordele van koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging of vertraging van meer dan 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, voor zover de goederen onmiddellijk uit voorraad kunnen geleverd worden.

4.9. De klant aanvaardt dat de gemiddelde leveringstermijn van goederen die niet in voorraad staan minstens acht tot tien weken bedraagt.

4.10. Ingeval de goederen niet worden geleverd binnen de dertig dagen na het plaatsen van de bestelling en de betaling van de bestelde goederen is de overeenkomst principieel van rechtswege ontbonden, tenzij dat de niet-levering het gevolg is van overmacht of onvoldoende voorraad bij of vertraging bij de aanlevering door de producent. 

4.11. Tenzij bij niet-levering ten gevolge van overmacht, of fout van de koper, heeft de koper bij de ontbinding van rechtswege ten gevolge van laattijdige levering door de verkoper een recht op schadevergoeding ten belope van € 125. 

4.12. De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.  

4.13. In geval van niet-levering door FLANDERS DESIGN HOUSE worden de door de koper reeds betaalde sommen terugbetaald echter zonder interest of andere vergoeding. 

4.14. Verzakingsrecht. Overeenkomstig artikel 79 van de Wet op de Handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 aanvaarden de partijen uitdrukkelijk dat de koop definitief tot stand komt vanaf de 15de werkdag volgend op de levering van de goederen.  

4.15. Bijgevolg heeft de koper het recht om aan DE BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE mee te delen dat hij afziet van de bestelde goederen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief en dit binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering.  

De goederen dienen, onbeschadigd, ongebruikt, teruggestuurd te worden binnen een aanvaardbare termijn van 5 werkdagen na deze kennisgeving door de koper aan de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE.

De koper dient een kopie van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van rekeningnummer mee te sturen met de terugzending. 

De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE zal het oorspronkelijk bedrag van de bestelling aan de koper terugbetalen van zodra zij het teruggestuurde artikel in goede staat, volledig en zonder beschadiging ontvangen. Deze terugbetaling moet plaatsvinden ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de verzaking. 

De koper staat in voor het tijdig en correct terugsturen van de goederen en moet de verzendingskosten voor de terugzending zelf betalen.  

De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE betaalt de verzendingskosten van de koper slechts terug indien de koper niet het artikel heeft ontvangen dat hij/zij bestelde of indien het artikel beschadigd bij de koper aankwam.  

De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE kan echter de goederen die werden teruggestuurd weigeren wanneer de producten door de koper zelf werden beschadigd.  De goederen die door koper zijn teruggestuurd zonder voorafgaand bericht, zullen door de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE niet worden aanvaard. 

Indien de goederen reeds verzonden zijn en de koper de bestelling wil annuleren, dan zal hij moeten wachten tot de goederen bij hem toekomen en dan volgens bovenvermelde paragraaf de bestelling annuleren.  Ook hier zal de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE het oorspronkelijk bestellingsbedrag aan de koper terugbetalen van zodra zij het teruggestuurde artikel hebben ontvangen. 

De koper moet steeds een kopie van de bestelling samen met een begeleidend schrijven bevattende de vermelding van zijn rekeningnummer meesturen. De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de terugzending.  

De goederen moeten worden geretourneerd naar de maatschappelijke zetel van de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE, Pannestraat 225 –227,8630 VEURNE, BELGIE.

Artikel 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE zolang uit hoofde van de leveringen verschuldigde bedragen, inclusief conventionele interesten, forfaitair schadebeding en eventuele gerechtskosten niet door koper zijn voldaan. 

Zoals reeds vermeld gaat echter het risico op beschadiging, verlies, of tenietgaan van de goederen evenwel over op de koper van zodra de goederen bij hem/haar zijn afgeleverd, of vanaf het ogenblik van derde aanbieding tot levering.

De koper verklaart uitdrukkelijk dat onderhavig eigendomsvoorbehoud hem/haar bekend is en tussen partijen is overeengekomen dat het risico op verlies, diefstal en beschadiging overgaat op de koper uiterlijk het ogenblik van het leveren van de goederen of de derde maal dat de goederen voor levering worden aangeboden.   

Artikel 6: GARANTIE

6.1. De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE verleent gedurende een periode van twee jaar na aflevering garantie op het materiaal en de constructie behoudens indien enig defect of beschadiging het gevolg is van onjuist gebruik, gebrek aan onderhoud en goede zorgen, of nalatigheid van de koper.  

Geen garantie wordt verstrekt met betrekking tot glas, textiel, leder, marmer, vernis en barsten in het fineerwerk. In geval van enig defect onder voorafgaande garantieclausule is de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE uitsluitend gehouden om, volgens haar keuze, onderdelen of het betreffende artikel te herstellen of te vervangen. Iedere aansprakelijkheid van de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE voor andere schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Een eventuele herstelling of vervanging heeft geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg. De vervangen onderdelen worden eigendom van de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE zodra de vervanging uitgevoerd is.

6.2. De koper die zich op de garantie wenst te beroepen, dient de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE schriftelijk en binnen de 48 uur na de ontdekking van het gebrek te verwittigen. 

De garantie is slechts inroepbaar als de bestelbon en de bevestiging van de order wordt voorgelegd en geldt slechts voor de goederen die in het kader van hun normaal gebruik als een goede huisvader en volgens de instructies verschaft door verkoper werden gebruikt, gestockeerd en onderhouden. 

De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE behoudt zich het recht voor om de goederen te inspecteren of zelfs door derden te laten onderzoeken met betrekking tot de verleende waarborg. 

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE slechts aansprakelijk kan worden gesteld in geval van zware fout of opzet en voor zover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade. 

In geval van dergelijke aansprakelijkheid aanvaarden de partijen uitdrukkelijk dat de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een maximaal bedrag ten belope van het door de koper betaalde factuurbedrag met betrekking tot de desbetreffende levering.  

De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, verhaal van derden, en dergelijke meer.  

7.2. Alle verhalen op en aansprakelijkheid van de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE vervallen indien de koper veranderingen aanbrengt aan de geleverde goederen zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de BVBA DESIGN HOUSE of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE.

Artikel 8: OVERMACHT

8.1. In geval van toeval en/of overmacht, of bij onvoldoende voorraad bij de producent, wordt de leveringsplicht van de BVBA FLANDERS  DESIGN HOUSE  opgeschort, en verlenen deze laatste het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding. De koper dient hiervan wel schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.  

8.2. In voorkomend geval kan de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE bovendien nog op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de koper hierdoor zou kunnen lijden.

8.3. Onder overmacht wordt verstaan: algehele of gedeeltelijke verhindering, beperking of staking – ongeacht door welke oorzaak – in het bedrijf van de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE of één van haar leveranciers, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, slecht weer, samenzwering van arbeiders, belemmering van het spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verlies, beschadiging of onklaar raken van transportmiddelen en in het algemeen omstandigheden, die storend werken op de regelmatige productie en aflevering van de goederen. 

8.4. Uiteraard is ook de koper bevrijd van zijn verplichtingen in geval van overmacht. 

Artikel 9: GESCHILLEN

9.1. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de onderhavige verkoopsvoorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.  

De eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne, waar de zetel van de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE gevestigd is, dit ten einde enerzijds de administratieve kosten te beperken, en anderzijds eenduidigheid inzake interpretatie en toepassing van de voorwaarden te benaarstigen. 

Artikel 10: PERSOONSGEGEVENS

10.1. Door te bestellen op de internetsite van de BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.  

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De BVBA FLANDERS DESIGN HOUSE zal de gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijk Levenssfeer te Brussel. 

Artikel 11: BEWIJS

11.1 Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (onder andere de e-mails, de backups, …).

Artikel 12: ALGEMEEN

12.1. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze overige bepalingen. 

Artikel 13: TRAJECT

13.1. De koper kan te allen tijde het traject volgen van de bestelde goederen. Via de link van de transportpartner kan de koper nagaan waar de bestelde goederen zich bevinden.